Tap av førerrett

Tap av førerretten – Miste førerkortet


Det er viktig å skille mellom beslag av førerkortet og tap av førerretten.

Beslag av førerkortet (hurtiglink til vår side) er en midlertid avgjørelse om man skal miste førerretten midlertidig inntil saken er avgjort, mens tap av førerretten avgjør endelig om førerretten skal fratas for en nærmere periode eller ikke.

Spørsmålet om tap av førerretten av førerretten kommer i etterkant av at spørsmålet om førerkortbeslag er behandlet av politiet eller domstolen. Enkelte ganger har politiet skrevet et forelegg med tap av førerretten uten at førerkortet har vært beslaglagt eller behandlet av tingretten.

Utgangspunktet for når det skal idømmes tap av førerretten i dom eller forelegg, fremgår av Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv – Lovdata.

I tapsforskriften er det for eksempel bestemmelser om uaktsom kjøring, hastighet, utforkjøring, påkjørsel bakfra, feltskifte, kjøring med promille, nedsatt sikt, tap av førerkortet i prøvetiden, prikker (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-09-19-1164), osv. (NB! Skal det tas med flere ord?)

Jeg har mottatt et forelegg med tap av førerretten – hva gjør jeg?


Selv om det trafikale forholdet tilsynelatende er regulert i forskriften, må ikke forskriften leses bokstavelig.

For det første er det ikke sikkert saken er av en slik karakter at førerkortet skal tapes i det hele tatt, eller i hvert fall ikke for den perioden som står i forskriften eller som foreslås av politiet.

Det er også grad av skjønn i forskriften som kan tillegges vekt. Disse skjønnsmomentene følger av forskriften selv, og av domstolpraksis. Politiet følger etter vår erfaring forskriften mer slavisk enn det domstolene gjør. For å få frem disse vurderingene er det viktig å ha kjennskap til regelverket.

I tilfeller der det ikke er grunnlag for å nekte for at veitrafikkloven er overtrådt, så skal det idømmes en bot, og i de mer alvorlige tilfeller, fengsel. I tillegg, skal det også vurderes om det er grunnlag for å idømme tap av førerretten, gjerne fra 3 mnd. til for alltid. Høyesterett har tidligere uttalt at tap av førerretten ikke er straff, selv om det kan oppleves slik. Det er ikke bare man som yrkessjåfør er avhengig av førerkortet.

I de alvorligste tilfellene blir det tatt ut tiltale og det blir rettssak. For de mindre alvorlige tilfellene, blir saken tilbudt avgjort ved vedtagelse av et forelegg.

Om man får et forelegg hvor det er foreslått tap av førerretten eller om man innkalles til retten eller avhør, anbefales det å ta kontakt med advokat som har kunnskap innenfor trafikkretten.