Prikkbelastning

Prikkeforskriften – Åtte prikker; hva nå?


I tillegg til veitrafikkloven, trafikkreglene og forskrift om tap av førerretten (tapsforskriften) har vi en særegen forskrift som omhandler mindre brudd på veitrafikklovgivningen. Det er forskrift om prikkbelastning (prikkforskriften). Den kan du lese mer om her -> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-09-19-1164

Det er fastsatt i forskriften at ulike brudd på veitrafikkloven gir grunnlag for prikker. Man kan eksempelvis få prikker hvis man kjører på rødt lys, mindre hastighetsoverskridelser, bruk av mobiltelefon under kjøring, overtredelse av vikepliktsreglene osv.

Dette kommer frem i § 2 som lyder

§ 2. Grunnlaget for prikkbelastning

Følgende forhold som er avgjort ved rettskraftig dom, vedtatt forelegg eller vedtatt forenklet forelegg,
og som ikke har medført tap av føreretten, fører til registrering av prikk, jf. § 3:
 1. Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere og fartsoverskridelsen er på mer enn 10 km/t, jf. vegtrafikkloven § 5 og § 6, trafikkskilt 362 og 366.
 2. Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er på mer enn 15 km/t, jf. vegtrafikkloven § 5 og § 6 og trafikkskilt 362 og 366.
 3. Kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, jf. skiltforskriftene § 23 og § 24.
 4. Ulovlig forbikjøring
  • Like foran eller i vegkryss, eller der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte, jf. trafikkreglene § 12nr.5 første og andre ledd
  • Foran gangfelt, jf. trafikkreglene § 12 nr.6
  • i strid med trafikkskilt 334 «forbikjøringsforbud»
 5. Overtredelse av vikepliktsregler
  • etter trafikkskilt 202 «Vikeplikt» og 204 «Stopp»
  • overfor trafikk fra høyre, jf. trafikkreglene § 7 nr. 2.
  • ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, jf. trafikkreglene § 7 nr. 4
  • overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, jf. trafikkreglene § 7 nr. 3.
 6. Kjøring med motorvogn i sperreområde begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, jf. skiltforskriftene § 22 trafikkskilt 1014, jf. § 21 nr. 4.
 7. Kjøring med for liten avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3.
 8. Kjøring med trimmet motorsykkel, herunder moped, jf. vegtrafikkloven § 13 femte ledd og § 23.
 9. Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a og forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 3 annet ledd.
 10. Overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23b.

Hvis man får mer enn åtte prikker i løpet av en periode på tre år, følger det av forskriften at førerkortet i utgangspunktet tapes for seks måneder. I slike tilfeller er det viktig å være klar over at det ikke man automatisk skal miste førerkortet i seks måneder. Det skal en del til å få en lavere tapstid, men samtidig opplever vi at domstolen og til dels politiet er lydhør hvis det foreligger spesielle forhold.

Et annet tilfelle hvor man kan ha behov for bistand, er om man har prikker fra før av og har vært involvert i en ny sak hvor førerkortet kan/skal tapes for en periode som følge av det siste forholdet. Da følger det av prikkeforskriften og forskrift om tap av førerretten at tapstiden skal forlenges. I mange tilfeller forlenger politiet automatisk tapsperioden.

Det er da viktig å ta kontakt med advokat som har særskilt kunnskap om rettsområdet. Vi har bistått mange klienter overfor domstolen og politiet hvor dette har vært tema. Det kan gjelde uaktsom kjøring, hastighetsoverskridelser eller liknende. I de tilfellene er det grunn til å foreta nærmere undersøkelser om tapstiden bør reduseres.

Bruk av mobiltelefon – prikkbelastning

Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn, se link -> https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-17-1309 er fra 1999. I motsetning til tidligere fokuserer politiet nå i mye større grad på å kontrollere trafikanter og mobilbruk under kjøring. Det er et satsningsområde fra politiets side.

Det følger av prikkeforskriften at man får tre prikker for å bruke mobiltelefon mens man kjører.

I flere saker hvor transportadvokaten har bistått sjåfører har det vært stor uenighet om mobiltelefonen har blitt brukt under kjøring eller ikke. Det er ofte knyttet tvil til observasjonene som er gjort av politiet og om mobiltelefonen har blitt brukt. Det er da viktig å vurdere om man bør få bistand, spesielt i de tilfeller hvor de nye prikkene kan føre til at man risikere å miste førerkortet.