Løyve

Transportløyve – Godstransport – Transport av mennesker (drosje) – Turvogn


Innenfor trafikknæringen, dvs. innenfor transport av gods, turvogn (buss) og transport av mennesker (drosje/taxi), har myndighetene bestemt at det stilles krav til bedrift, de som er ansvarlige for driften og sjåførene.

Hvilke krav som stilles til blant annet bedrift, løyveinnehaver innenfor godstransporten, transportansvarlig og drosjeløyveinnehaver fremgår først og fremst av Yrkestransportloven og Yrkestransportforskriften.

For å kunne få løyve må man i korte trekk ha godkjent løyveutdanning, tilstrekkelig faglig kompetanse, tilfredsstillende vandel og ryddig økonomi. Kravene som stilles er strenge, og regelverket er komplisert. Dette har spesielt kommet til uttrykk i yrkestransportforskriften § 4 hvor det fremgår at:

§ 4.Generelle vilkår for å kunne få løyve
Dersom ikke særlige grunner taler mot det kan løyve tildeles søker som:

a) driver en fast og varig virksomhet i Norge,
b) har god vandel,
c) har tilfredsstillende økonomisk evne, og
d) har tilstrekkelig faglig kompetanse.

For ruteløyve for fartøy gjelder likevel bare kravene i bokstav b) og c). For drosjeløyve gjelder kravene i bokstav a), b) og c).


Vi får ved jevne mellomrom henvendelser fra bedrifter og privatpersoner hvor for eksempel Nasjonalt transportløyveseksjon i Lærdal (Statens Vegvesen) har fattet vedtak om å trekke tilbake løyvet på grunn av endring av daglig leder, manglende løyvegaranti eller fordi det hevdes at transportansvarlig i henhold til yrkestransportforskriften § 8 ikke har tilstrekkelig faglig kompetanse.

Innen taxinæringen kan det også oppstå saker hvor politiet nekter å utstede ny kjøreseddel av ulike grunner eller det oppstår spørsmål om drosjesjåførkompetanse.

Innenfor godstransportens område er det også krav til løyvegaranti. Det er ikke uvanlig at det oppstår uenighet med påståtte kreditorer som krever dekning gjennom løyvegarantien. Hvis banken eller forsikringsselskapet utbetaler fra løyvegarantien, risikerer man at hele driften stoppes fullstendig.

Regelverket er komplisert, og man bør derfor på et tidlig tidspunkt som mulig få bistand i saker som gjelder løyver, løyvetildeling, tilbakekall av løyver, vandelssaker osv.