Sikring av last

Sikring av last


Det er fører, altså sjåføren som primært er ansvarlig for at kjøretøyet er forskriftsmessig og forsvarlig lastet før kjøringen begynner. Reglene gjelder ikke på privat/lukket område. Sjåførens plikt, følger av veitrafikklovens § 23:

§ 23.Ansvar for kjøretøyets stand m.m.

Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.
Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand


Overtredelser kan straffes etter veitrafikklovens § 31. Som det fremgår av bestemmelsen, så er det sjåføren som har hovedansvaret, men også eier (i de praktiske tilfellene vil dette si arbeidsgiver) kunne holdes ansvarlig

Hva som ligger i at kjøretøyet er «forsvarlig og forskriftsmessig lastet» følger av forskrift om lastsikring. Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy (sikring av last) – Lovdata

For kjøretøy med tillatt lastekapasitet på over 3500 kg, og med en tillatt hastighet på over 30 km/t, skal lasten sikres slik at den ikke kan forskyve seg, og sikringen skal tåle minst 1 x lastens vekt fremover, og 0,5 x lastens vekt til siden.

Det er ikke et vilkår for ileggelse av bot, at lasten rent faktisk har falt av, men i tilfeller der den har gjort dette, vil dette være straffeskjerpende. Hvis lasten faller av som følge av at den ikke er forsvarlig og forskriftsmessig sikret, og dette for eksempel fører til en ulykke, vil det også kunne bli tatt ut tiltale etter andre bestemmelser i tillegg, og har ulykken ført til en dødsulykke, kan det reises tiltale etter straffelovens bestemmelser om uaktsomt drap forvoldt med motorvogn.

I tilfeller der lasten ikke har falt av, vil standard bøtenivå ligge på kr 9500. I tillegg må en forvente at kjøretøyet ikke få kjøre videre før lasten er forsvarlig og forskriftsmessig sikret.  Har lasten falt av uten at det er skjedd noen skade ut over dette, kan også boten settes høyere.

Det kan også reises straffesak mot foretaket. Dette vil i de fleste tilfellene være fordi arbeidsgiver ikke har sørget for muligheten for forskriftsmessig sikring, eller på annen måte kunne ha bidratt til at ulykken ikke ville ha skjedd.