Kjøre- og hviletid

Kjøre- og hviletid – Hva gjelder?

Statens vegvesen tolker reglene om å registrere «annet arbeid» i kjøre- og hviletidsbestemmelsene slik at en kontoransatt ikke har lov til å kjøre lastebil i helgen? Det samme gjelder en lastebilsjåfør som har en ekstra jobb på Rema 1000 i helgen. Slik reglene tolkes, så mener trolig også Statens vegvesen at en daglig leder som er på jobb fra tidlig om morgenen, til sent på kvelden, bryte kjøre- og hviletidsbestemmelsene og således pådra seg et straffeansvar, dersom vedkommende henter eller leverer en lastebil sent på kvelden. Vi mener at dette er en for streng tolkning av bestemmelsene.


Kjøre- og hviletidsreglene, gjelder inntil videre kun for førere av kjøretøy med høyeste tillatte totalvekt over 3500 kg. Det er verd å merke seg at en varebil med tilhenger, kan komme over disse vektgrenser, og således omfattes av reglene. Bestemmelsene er felles for hele EU/EØS området, og regulerer hvor lenge en sjåfør kan kjøre pr dag, pr uke, og pr 14 dag. Reglene sier også noe om når, og hvor man skal avvikle ukehvile, og lengden på døgnhvile.

Det er enkelte unntak fra bestemmelsen, som for eksempel ved brøyting og veivedlikehold. Det er også enkelte unntak som er begrenset til å gjelde innenfor en bestemt radius regnet fra foretakets forretningssted. Unntakene følger av Rådsforordning 561/2006 artikkel 3 og 13. 32006R0561 – Lovdata Pro 

Hvordan skriveren skal brukes, og reglene for installering og kontroll, følger av Rådsforordning 165/2014Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Råde – Lovdata Pro

I tilfeller der bruk av kjøretøyet kommer inn under omfangsbestem melsen, er det et krav til at kjøretøyet er utstyrt med en fartsskriver, og at denne benyttes riktig. Det er også krav til regelmessig etterutdanning (YSK), og førere må bruke sjåførkort (med mindre det er et gammelt kjøretøy, med installert analog fartsskriver), hver gang de kjører. All aktivitet, både lasting, lossing, kjøring, og hvile/pauser skal registreres i fartsskriver eller på utskrift. Nærmere regler om dette fremgår av

Selv om det foreligger en overtredelse av disse omfangs- og unntaksbestemmelsene, så behøver ikke det bety at det skal ilegges straff. Det er et krav om at det må foreligge uaktsomhet. Aktsomhetsnormen er streng.

De viktigste reglene, og de som i størst grad håndheves av politiet og Statens vegvesen, er reglene om lovpålagte pauser, døgnhvile, ukehvile, og daglig og ukentlig kjøretid. Brudd på disse reglene, fører til gebyr eller forelegg for fører. I tillegg risikerer arbeidsgiver å bli ilagt et gebyr som normalt er dobbelt så stort som sjåførens, uten at arbeidsgiveren er å bebreide. Det pågår en sak for domstolene for å avklare om denne forskriften er gyldig i henhold til norsk lov. Gebyrene følger av  Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen – Lovdata

Det er uklart om mange mindre brudd som ikke er så alvorlig at de fører til gebyr, kan føre til straff. Det er også mulighet for at alvorlige tilfeller, i stedet for gebyr, blir straffeforfulgt og det blir ilagt bot, eller også fengsel.


Beslag av førerkort etter brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Som et generelt utgangspunkt, er det ikke hjemmel for å ta fra en fører førerkortet utelukkende som følge av at det foreligger brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Selv grove brudd, kvalifiserer i seg selv ikke for en slik reaksjon. Det må i tilfellet kunne bevises at bruddet har ført til en trafikkfarlig situasjon. Dersom førerkortet blir beslaglagt eller inndratt, bør advokat kontaktes. Les også mer om beslag av førerkort her.