Beslag eller tap av førerrett

Førerkortet er beslaglagt – Hva bør jeg gjøre?


Veldig mange som har mistet førerkortet enten gjennom førerkortbeslag eller ved endelig tap av førerretten, synes det er veldig utfordrende. Man kan bli redd for å miste jobben eller ikke få opprettholde friheten man hadde. Er du selvstendig næringsdrivende, kan du miste kontrakter som følge av at du fratas førerkortet. Det kan igjen føre til at bedriften går konkurs

Førerkort er frihet og gir utallige muligheter. Å miste førerkortet oppleves som et stort inngrep i den enkeltes liv. Men det oppstår fra tid til annen ulike trafikksituasjoner. Da foretar politiet sammen med politiadvokaten på vakt en vurdering av om førerkortet skal beslaglegges.

Er man kommet opp i en slik situasjon og politiet tar førerkortet fordi de mener det kan være grunnlag for tap av førerretten senere, kan det være vanskelig å vite hva man bør gjøre. Politiet ønsker ofte å avhøre deg, og du blir spurt om du samtykker i beslag eller om førerkortbeslaget bestrides.

Det kan være usikkert hva som har skjedd og om du er å laste for hendelsen. Det er mye å tenke på. I slike situasjoner bør man kontakte advokat. Jo tidligere man som advokat kommer inn i en sak, desto lettere er det å få overblikk og naturlig nok kunne gi juridiske råd.


a) Vilkår for beslag

For at noen skal kunne bli fratatt retten til å føre motorvogn, enten ved midlertidig beslag inntil saken er avgjort ved dom eller forelegg, eller som en del av dommen/forelegget, må visse vilkår være oppfylt. Det er forskjellige vurderinger som skal legges til grunn ved midlertidig beslag, og endelig tap av førerretten. I media fremgår det ofte at politiet har «rutinemessig beslaglagt førerkortet. Dette innebærer en forhåndsdømming som Riksadvokaten har sagt ikke skal forekomme. For at førerkortet skal lovlig kunne beslaglegges, må det foreligge «skjellig grunn til mistanke som er så alvorlig at det av hensyn til trafikksikkerheten (eller allmenne hensyn), senere kan føre til tap av førerretten. Beslaget må ikke være et uforholdsmessig inngrep. Det at man har sterkt behov for førerkortet, både i privat og i sitt yrke, er momenter som skal tillegges vekt.

Når politiet beslaglegger førerkortet, gjerne på ulykkesstedet, skal fører få spørsmål om det gis samtykke til beslag. Vårt generelle råd, er at det ikke bør gis et slikt samtykke, kanskje med unntak av de helt grove tilfeller av hastighetsovertredelse, promillekjøring, og andre grove overtredelser. Ved å ikke gi samtykke til beslag av førerkortet, er man likevel forpliktet til fysisk å gi fra seg førerkortet, men man vil da normalt få en domstol til å foreta en mer grundig vurdering av om vilkårene for beslag i dette konkrete tilfellet skal godtas.

For at noen skal kunne bli fratatt retten til å føre motorvogn, enten ved midlertidig beslag inntil saken er avgjort ved dom eller forelegg, eller som en del av dommen/forelegget, må visse vilkår være oppfylt. Det er forskjellige vurderinger som skal legges til grunn ved midlertidig beslag, og endelig tap av førerretten. I media fremgår det ofte at politiet har «rutinemessig beslaglagt førerkortet. Dette innebærer en forhåndsdømming som Riksadvokaten har sagt ikke skal forekomme. For at førerkortet skal lovlig kunne beslaglegges, må det foreligge «skjellig grunn til mistanke som er så alvorlig at det av hensyn til trafikksikkerheten (eller allmenne hensyn), senere kan føre til tap av førerretten. Beslaget må ikke være et uforholdsmessig inngrep. Det at man har sterkt behov for førerkortet, både i privat og i sitt yrke, er momenter som skal tillegges vekt.

Når politiet beslaglegger førerkortet, gjerne på ulykkesstedet, skal fører få spørsmål om det gis samtykke til beslag. Vårt generelle råd, er at det ikke bør gis et slikt samtykke, kanskje med unntak av de helt grove tilfeller av hastighetsovertredelse, promillekjøring, og andre grove overtredelser. Ved å ikke gi samtykke til beslag av førerkortet, er man likevel forpliktet til fysisk å gi fra seg førerkortet, men man vil da normalt få en domstol til å foreta en mer grundig vurdering av om vilkårene for beslag i dette konkrete tilfellet skal godtas.


b) Tap av førerretten

Utgangspunktet for når det skal idømmes tap av førerretten i dom eller forelegg, fremgår av Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv – Lovdata. Likevel skal denne forskriften ikke tas bokstavelig. Det er grad av skjønn i forskriften som kan tillegges vekt. Disse skjønnsmomentene følger av forskriften selv, og av domstolpraksis. Politiet følger etter vår erfaring forskriften mer slavisk enn det domstolene gjør.

I tilfeller der det ikke er grunnlag for å nekte for at veitrafikkloven er overtrådt, så skal det idømmes en bot, og i de mer alvorlige tilfeller, fengsel. I tillegg, skal det også vurderes om det er grunnlag for å idømme tap av førerretten, gjerne fra 3 mnd. til for alltid.

De alvorligste tilfellene blir det tatt ut tiltale og det blir rettssak. For de mindre alvorlige tilfellene, blir saken tilbudt avgjort ved vedtagelse av et forelegg.


c) Tap av førerrett – helsemessige årsaker – edrueligheT

Helsekravene til førerkort er regulert gjennom et vedlegg til Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften).

Selv om man ikke har brutt vegtrafikkloven kan man også risikere å tape førerretten, dersom man ikke lenger oppfyller helsekravene for å ha førerkort.

Det generelle helsekravet går ut på at «Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke
er i stand til å kjøre på en trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som
gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse», jf § 2 første ledd

Når ulike helsetilstander medfører at helsekravene ikke anses oppfylt, er nærmere spesifisert i §§ 9 følgende.

Hvorvidt en førerkortsøker eller førerkortinnehaver har en helsetilstand som omfattes av helsekravene, beror i utgangspunktet på den medisinske vurderingen som foretas av medisinsk personell / spesialister. Det kan være at vedkommende har fått et illebefinnende i en eller annen form, og i den forbindelse har vært hos lege eller på sykehus. Hvis tilstanden ikke antas å være kortvarig, vil legen være forpliktet til å gi melding om dette til statsforvalteren. Dette følger av helsepersonelloven § 34.

Dersom helsekravene ikke lenger anses oppfylt, kan dette få store konsekvenser for den enkelte førerkortinnehaver, som ikke lenger vil ha mulighet til å utføre arbeid som sjåfør. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig og få en annenhåndsvurdering av helsesituasjonen, av en spesialist. Det kan også være grunn til å se nærmere på sakens opplysninger, for å få en vurdering av om det er riktig når det er lagt til grunn at helsekravene ikke er oppfylt. Dersom helsekravene ikke er oppfylt, er det også en mulighet til å søke om dispensasjon, slik at man likevel kan få kjøre motorvogn i en eller flere førerkortklasser. Adgangen til å gi dispensasjon har imidlertid blitt begrenset de senere årene. Det skal ikke lenger legges vekt på søkerens behov for førerkort, men kun på opplysninger om dennes helsesituasjon og hensynet til trafikksikkerheten.


d) Oppsummering

Veitrafikk er ofte komplisert. Det er en streng aktsomhetsnorm som gjelder, og det skal ikke så mye til for å bli dømt for overtredelse av veitrafikkloven.

Det betyr imidlertid ikke at det automatisk skal skje beslag, eller tap av førerkort/førerrett. Vi opplever at mange politidistrikt følger tapsforskriften for slavisk. Det er derfor ofte en fordel å få behandlet saken for domstolen.

Det skal foretas en konkret vurdering når det skal besluttes om det skal skje et beslag av førerkort, evt. tap av førerrett. Tilsynelatende like saker skal ikke nødvendigvis behandles likt. Denne vurderingen gjøres oftere mer nyansert av domstolene.

I tillegg kan man bli fratatt førerretten av helsemessige årsaker. Dette er en sak som skal behandles etter forvaltningslovens regler.

Hastighet

Kjøring i påvirket tilstand

Bruk av mobiltelefon

Tap av førerretten – Mistet førerkortet


Det er viktig å skille mellom beslag av førerkortet og tap av førerretten. Beslag av førerkortet er en midlertid avgjørelse om man skal miste førerretten midlertidig inntil saken er avgjort, mens tap av førerretten avgjør endelig om førerretten skal fratas for en nærmere periode eller ikke.

Spørsmålet om tap av førerretten av førerretten kommer i etterkant av at spørsmålet om førerkortbeslag er behandlet av politiet eller domstolen. Enkelte ganger har politiet skrevet et forelegg med tap av førerretten uten at førerkortet har vært beslaglagt eller behandlet av tingretten.

Utgangspunktet for når det skal idømmes tap av førerretten i dom eller forelegg, fremgår av Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv – Lovdata.

I tapsforskriften er det for eksempel bestemmelser om uaktsom kjøring, hastighet, utforkjøring, påkjørsel bakfra, feltskifte, kjøring med promille, nedsatt sikt, tap av førerkortet i prøvetiden, prikker (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-09-19-1164), osv.

Jeg har mottatt et forelegg med tap av førerretten – hva gjør jeg?


Selv om det trafikale forholdet tilsynelatende er regulert i forskriften, må ikke forskriften leses bokstavelig. For det første er det ikke sikkert saken er av en slik karakter at førerkortet skal tapes i det hele tatt, eller i hvert fall ikke for den perioden som står i forskriften eller som foreslås av politiet.

Det er også grad av skjønn i forskriften som kan tillegges vekt. Disse skjønnsmomentene følger av forskriften selv, og av domstolpraksis. Politiet følger etter vår erfaring forskriften mer slavisk enn det domstolene gjør. For å få frem disse vurderingene er det viktig å ha kjennskap til regelverket.

I tilfeller der det ikke er grunnlag for å nekte for at veitrafikkloven er overtrådt, så skal det idømmes en bot, og i de mer alvorlige tilfeller, fengsel. I tillegg, skal det også vurderes om det er grunnlag for å idømme tap av førerretten, gjerne fra 3 mnd. til for alltid. Høyesterett har tidligere uttalt at tap av førerretten ikke er straff, selv om det kan oppleves slik. Det er ikke bare man som yrkessjåfør er avhengig av førerkortet.

I de alvorligste tilfellene blir det tatt ut tiltale og det blir rettssak. For de mindre alvorlige tilfellene, blir saken tilbudt avgjort ved vedtagelse av et forelegg.

Om man får et forelegg hvor det er foreslått tap av førerretten eller om man innkalles til retten eller avhør, anbefales det å ta kontakt med advokat som har kunnskap innenfor trafikkretten.